HotDive.com
Polski English Français Deutsch Italiano Español 
Szkolenia prowadzone w zakresie swobodnego nurkowania i podwodnych badań.
Author: Paulin Ciszewski, 21-03-2011
Poland

Pierwsze,podwodne szkolenia przeprowadzono w roku 1953 w Morskim Instytucie Rybackim. W Instytucie tym organizowano w miesiącu lipcu Kurs Biologii Morza dla studentów ważniejszych  wyższych uczelni w Polsce . Kurs ten obejmował grupę ok. trzydziestu studentek i studentów wydziałów biologicznych. 

Początkowo nauka nurkowania odbywała się przy użyciu tak zwanego hełmu Beeba. Był on zakładany na głowę nurkującego a powietrze pompowane było do hełmu pompką połączoną przewodem powietrznym z hełmem. W hełmie utrzymywało się powietze a jego nadmiar wydostawał sie dolną krawędzią hełmu na zewnątrz do wody. Urządzenie  było  obciążone z przodu i z tyłu ciężarkami by pewnie spoczywać na barkach nurka. W tym czasie Morski Instytut Rybacki nie posiadał aparatów powietrznych umożliwiających swobodne nurkowanie, dlatego też szkolenie odbywało się przy użyciu sprzętu opisanego powyżej a instruktor  prowadzący zajęcia nurkował w klasycznym skafandrze typu Dreegera.Od 1956 roku szkolenia przeprowadzano już w nowoczesnym sprzęcie. Były to powietrzne aparaty nurkowe typu Cousteau-Gagnan,umożliwiające swobodne poruszanie się pod wodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie kursu przez prof.Kazimierza Demela.   Rozmowa prof. K.Demela   Zanurzanie się kursantów pod wodę i prowadzący

                                                                                 ze studentami.               szkolenie w klasycznym skafandrze  P.Ciszewski.

 

Kurs Biologii Morza odbywał się corocznie aż do lat dziewięćdziesiątych.  Celem  tego kursu było zaznajomienie  studentów z nurkowaniem a następnie zapoznanie ich  z roślinnością i zwierzętami , porastającymi ściany folochronu i pobliskie rejony dna. W roku 1955 Instytut dysponował już nurkowym sprzętem przystosowanym do swobodnego nurkowania,sprowadzonym z Francji z firmy La Spirotechnique. Szkolenie w tym sprzęcie  zmieniło sposób nurkowania. Nurkując w powietrznym aparacie i płetwach nurek  swobodnie przemieszczał się w toni wodnej i prowadził  obserwacje fauny i flory w dowolnych rejonach akwenu.

 

Szkoleni studentów miało w zasadzie formę  szkolenia podstawowego i umożliwiało  ogólne poznanie  metody swobodnego nurkowania oraz metod  podwodnych badań. Wielu  szkolonych w tym zakresie studentów mogło wykorzystać przekazane  im  umiejętności  po skończeniu studiów i po dokładnym opanowaniu techniki nurkowania. Działalnością  tą autor zajmował się do 1974 roku.

Szkolenie płetwonurków prowadzono, również w innych instytucjach. W latach pięćdziesiątych autor szkolił nurków w Lidze Ochrony Kraju. Szkolenia prowadzono w zakresie teoretycznym a póżniej,praktycznym. Początkowo praktyczne zajęcia odbywały się na basenie a następnie w morzu. Po zakończeniu szkolenia otrzymywano uprawnienia do nurkowania nadawane przez LOK w Gdyni. Przeszkolono wiele osób, z pośród których, kilka osób zatrudniono w Morskim Instytucie Rybackim w Pracowni Badań Podwodnych . Za działalność dotyczącą szkolenia młodzieży w nurkowaniu, Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony Kraju wyróżnił mgr. P.Ciszewskiego Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużonego Działacza Ligi Ochrony Kraju.

 

Fot. Nowoczesny sprzęt nurkowy i konsultacje             Przez okres ok.20 lat w Morskim Instytucie Rybackim(autor pracował do roku

z prof.K.Demelem w czasie szkolenia studen-           1974r.) przeszkolono około 400 studentów a w Lidze Ochrony Kraju w latach

tów z mgr. P.Ciszewskim.                               pięćdziesiątych ok 100 osób.  

 

 Fot. Nurkowanie studentek w lekkich aparatach nurkowych typu" Nargile".

Zanurzanie się pod wodę zależało od decyzji poszczególnych stutentów i nie było obowiązkowe. O podjęciu tej decyzji decydował stan zdrowotny,

stan psychiczny i akceptowanie  dyscypliny swobodnego nurkowania.

 

 

 

 

 

 

Fot. Prof. K. Demel w otoczeniu studentek i studentów

Kursu Biologii Morza .

   Fot . Mgr. P.Ciszewski w czasie szkolenia na basenie demonstruje działanie torpedy Reebicova (szkolenie w LOK).

 

 

   W 1958 roku inż. Jana Hiszpański skonstruował w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Gdańsku pierwszy w Polsce aparat nurkowy pad nazwą "Neptun". Aparaty te, w dużej liczbie zostały zamówione przez Polską Marynarkę Wojenną w Gdyni.  Autor ninejszego artykułu dość ściśle współpracował  z inżynierem J. Hiszpańskim i przeprowadzał  z nim pokazy działania tych aparatów w tak zw. studniach nurkowych Mar.Woj. W studniach tych szkolił nurków klasycznych i nurków posługujących się tlenowymi  aparatami,  demonstrując sposób opanowywania techniki nurkowania w aparatach powietrznych.  Należy nadmienić iż przez wiele lat Morski Instytut Rybacki a póżniej Instytut Ochrony Środowiska, ściśle współpracował z Mar.Woj. w Gdyni. Otrzymywał od tej Instytucji pomoc w badaniach prowadzonych  na Bałtyku. Po przeniesieniu Zakładu Oceanografii wraz z Pracownią Badań Podwodnych z MIR. do Instytutu Ochrony Środowiska w Gdyni, współpraca z Marynarką Wojenną była jeszcze bardziej efektywn

 

 

 

   Spotkanie Dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska mgr.Ireny Ciszewskiej z Dowódcą Bazy Nurków Jednostki Okrętów Ratowniczych     Fot.Grupa  płetonurków Mar. Woj.                         Pomocnicza jednostka Mar.Woj. na Zatoce        

  współpracyjąca z autorem.                                  Puckiej( szkolenie nurków i prace badawcze).          

 

W ninejszym artykule przedstawiono działalność podjętą w zakresie szkolenia  prowadzonego tylko w Morskim Instytucie Rybackim. Nie uwzględniono działalności podejmowanej w tym zakresie,  przez inne, bardzo liczne w latach póżniejszych, kluby w Polsce.

 

W 1994 roku autor tego artykułu przeszedł na emeryturę. Działalność prowadzoną przez dziadka kontynuowali  jego wnukowie Marcin Ciszewski i Krystian Włodarczak . Prowadzili w latach 2003-2005 na Morzu Czerwonym szkolenia dla osób zainteresowanych pięknem podwodnego świata .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnukowie Marcin i Krystian                                          dr Paulin Ciszewski

2005-2007 Morze Czerwone.                               - ostatnie nurkowania w 1994 r. -

 

 

 

                                                                                           *********